Realizované: 2015
Komplexná obnova bytového domu
odstránenie systémovej poruchy - zateplenie obvodového plášťa, sanácia lóggií, zateplenie strechy, okapový chodník, výmena okien a dverí spoločných priestoroch , zateplenie stropov, rozvody vody a kanalizácie, výmena bleskozvodu, výmena a dodávka 3ks nových výťahov, výmena drevených priečelí, dlažby v spoloč. priestoroch, hydraul.vyreg.vykur. sústavy po zateplení.