1. Podklady pre stavebné povolenie:

Inžiniering zahŕňa vyhotovenie zápisníc vyhovujúcich stavebnému konaniu , zabezpečenie kladných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a následné vybavenie stavebného povolenia v skrátených lehotách.

2. Podklady pre financovanie z vládnych dotácií a ŠFRB

Zaobstaranie a doplnenie kompletnej projektovej dokumentácie v súlade s ustanoveniami zákona o ŠFRB , príprava reportingu,  ekonomiky a prepočtu nákladov financovania obnovy domu podľa možnosti obyvateľov domu, účasť na domových schôdzach, príprava a vyhotovenie zápisníc a všetkých podkladov súvisiacich s podaním žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania tak, aby žiadosť zo štátnych zdrojov bola posúdená kladne.

3. Podklady pre financovanie z komerčných bánk

Finančná analýza bytového domu v náväznosti na splácanie komerčného úveru, príprava a vyhotovenie zápisníc zo schôdzí , vyhotovenie a kompletizácia všetkých podkladov vrátane získania stavebného povolenia k získaniu úveru z komerčnej banky.

Zahrňte do Vašej rekonštrukcie maximum vecí, pretože úver zo ŠFRB za 0 % úrok, garantovaný štátom na 20 rokov, sa už nebude opakovať.
Pomôžeme Vám ho získať. Povieme Vám ako na to.

Inžiniering

Jedným z najdôležitejších faktorov pri obnove bytového domu je najvýhodnejší spôsob financovania. V súčasnosti ponúka finančný trh možnosti obnovy bytového domu, či už štátnymi zdrojmi, alebo komerčnými produktmi:

 • poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov v zmysle výnosu V-1/2007 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Ak máte záujem o získanie dotácie, kontaktujte nás a radi Vám poskytneme viac informácií
 • ďalšia možná forma financovania je úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania s úrokom 0%.

Mnohé slovenské banky ponúkajú špecializované produkty určené na financovanie zatepľovania a rekonštrukciu bytových domov. Pre ich získanie taktiež môžete použiť projektovú dokumentáciu, ktorú Vám vypracujeme. Úvery s výhodnými úrokovými sadzbami určenými pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá, bytové domy v správe poskytujú následovné banky: SLSP, Tatra banka, ČSOB.

Celú prípravu podkladov vrátane obstarania finančných zdrojov z týchto produktov Vám poskytneme v rámci inžinieringu.

Poradenstvo

Naše skúsenosti v oblasti zatepľovania budov nás posúvajú na popredné miesto pri realizácií obnovy bytových domov.

Ponúkame Vám komplexné riešenia a servis pri realizácii zateplenia a obnovy bytových domov od návrhu riešenia až po kolaudáciu.

Našim klientom ponúkame v rámci dodávateľského servisu

 • návrh rozsahu prác
 • spracovanie cenovej kalkulácie bezplatne
 • účasť na zhromaždení, vysvetlenie problematiky obnovy domu vlastníkom bytov a nebytových priestorov
 • prezentáciu rozsahu prác
 • spracovanie projektovej dokumentácie
 • vybavenie stavebného povolenia
 • zaobstaranie a doplnenie kompletnej projektovej dokumentácie v súlade s ustanoveniami zákona o ŠFRB a Vládnom programe zateplenia
 • príprava a vyhotovenie podkladov súvisiacich s podaním žiadosti  a Štátny fond rozvoja bývania, odstránenie systémových porúch bytového domu
 • zabezpečenie bankovej záruky pre úver ŠFRB ako ručenie pre úver zo ŠFRB
 • príprava reportingu, ekonomiky a prepočtu nákladov financovania obnovy domu v náväznosti na jednotlivé byty podľa voľby financovania
 • kompletizácia a obstaranie príloh k žiadosti o úver z komerčnej banky
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia po ukončení diela v skrátenej lehote

Celý tento servis je súčasťou našej realizácie pri obnove bytového domu a ponúkame ho našim klientom bezplatne.