1. Konzultácia

Na úvodnom stretnutí si vzájomne odkomunikujeme Vaše predstavy o rozsahu realizácie. Tie na základe našej prvotnej finančnej analýzy upresníme .  Spolu s Vami a finančnými možnosťmi  obyvateľov nájdeme súlad s Vašimi predstavami a technickými potrebami celkovej obnovy.

2. Projekt

Následne môžete vyberať projektanta stavby, a mal by to byť skúsená a odborne spôsobilá osoba, ktorá vyhotoví komplexný projekt, vyhovujúci všetkým inštitúciám. Súčasťou našich služieb pre Váš bytový dom je aj získanie stavebného povolenia v čo najkratších zákonných lehotách.

3. Výber zhotoviteľa a banky

Súbežne s obstaraním stavebného povolenia môžete zahájiť výberové  konanie na dodávateľa diela. Pri predložení našej cenovej ponuky Vám poskytneme kompletný prehľad možností financovania Vašej obnovy s čo najefektívnejšíma  a najlacnejším riešením na finančnom trhu (ŠFRB, komerčné banky). Všetky podklady na získanie takéhoto úveru vrátane jeho získania súčinne s Vami zariadime za Vás.

4. Schôdza vlastníkov

Horeuvedené body sa zhrnú do celkového návrhu, ktorý sa predloží na schválenie všetkým vlastníkom bytového domu na schôdzi. Vlastníci sa dohodnú, ktorú banku požiadajú o úver, ktorá firma bude obnovu realizovať a ktorý dozor bude práce kontrolovať.

5. Začíname obnovu

Ak Vám úver schvália začiatkom roka, práce sa môžu začať na jar vonkajšími prácami. Zateplenie pivníc a ostatné vnútorné práce sa urobia v záverečnej fáze stavby.

Ak je úver schválený na jeseň, začne sa s prácami v interiéry, a na jar nasledujúceho roku sa začne s prácami vonku.

Vonkajšie práce sa v zásade realizujú od cca 15.3. do 15.12. Samozrejme v daždi sa nepracuje, silný vietor znemožňuje práce z lavíc, vysoké letné teploty obmedzujú práce na raňajšie a večerné hodiny, resp. na práce na severnej časti bytového domu.

Skúsená firma však precíznym plánovaním a neustálym sledovaním predpovede počasia plní naplánovaný harmonogram a dohodnutý rozpočet.

Všetky stavebné práce kontroluje náš stavbyvedúci, následne Váš stavebný dozor, pri fakturácii pracovník ŠFRB a zástupca Vášho správcu. Na BOZP dohliada pracovník IBP, na technické prevedenie a kontrolu materiálov zase technik TSUS.

6. Ukončenie diela

Po ukončení všetkých prác sa dielo odovzdáme s kompletnou dokumentáciou a zabezpečíme kolaudáciu. Naša práca však nekončí, len prechádza do režimu záruky. Pravidelne kontrolujeme strechy domov, tesnosť dverí a okien, riešime prípadné reklamácie alebo poškodenia vplyvom vandalizmu.